Tag: ελλαδα_μαροκο

Chefchaouen ….. σαν ένας πίνακας του Monet

Every day you will spend in Chefchaouen, the Blue City of Morocco, you will feel like you live in one of the paintings of Monet. Around you will find buildings painted in white and thousands of shades of blue from pastels to bright indigos. You will always remember the first day you got there. Walking to the hill where the Spanish mosque is, through a maze of streets, you will enjoy the view of the picturesque small town. There, you will see a landscape in front of you in shades of orange, purple and blue that constantly change with the light of the morning sun that passes through the clouds and reflects on the surrounding peaks of the Rif mountains .

Κάθε μέρα που θα περνάτε στην Chefchaouen, την Μπλε πόλη του Μαρόκου, θα νιώσετε σαν να ζείτε σε έναν από τους πίνακες του Monet. Γύρω σας θα βρείτε κτίρια βαμμένα σε λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις του μπλε από τα παστέλ έως τα έντονα indigos. Θα θυμάστε πάντα την πρώτη ημέρα που φτάσατε εκεί. Περπατώντας προς τον λόφο όπου υπάρχει το ισπανικό τζαμί, μέσα από ένα λαβύρινθο δρόμων, θα απολαύσετε την θέα στη γραφική μικρή πόλη. Εκεί, θα δείτε να απλώνεται μπροστά σας ένα τοπίο σε αποχρώσεις του πορτοκαλί, του μωβ και του μπλε που αλλάζουν συνεχώς με το φως του πρωινού ήλιου που περνά μέσα από τα σύννεφα ουρανούς και αντανακλά πάνω στις γύρω βουνοκορφές του Ριφ.

But why this obsession with Blue ???On the first day, a question will concern you: But why is this city painted blue ??? This tradition in Chefchaouen has different versions. Before it turned blue, Chefchaouen served as a base to repel Portuguese invasions. It was first founded by a descendant of Muhammad, Mulay Ali Ben Rachid, in 1471.

Μα γιατί αυτή η εμμονή στο Μπλε???Την πρώτη μέρα, μια ερώτηση θα σας απασχολήσει: Μα γιατί αυτή η πόλη είναι βαμμένη μπλε??? Αυτή η παράδοση της Chefchaouen έχει διαφορετικές εκδοχές . Πριν γίνει μπλε, η Chefchaouen χρησίμευσε ως βάση για να αποκρούσει τις πορτογαλικές εισβολές. Ιδρύθηκε για πρώτη φορά από έναν απόγονο του Μωάμεθ, Mulay Ali Ben Rachid, το 1471. Λοιπόν, πώς και γιατί αυτή η πόλη οχυρό έγινε μπλε;

So how and why did this fortified city turn blue?It began during the Spanish Reconquista in 1492, with the expulsion of the Jewish community from Spain. Many of these refugees settled in Chefchaouen where they established their own living communities, such as that of the well-known district of Andaluz . The new immigrants were the Sephardi Jews who always painted their houses blue. They did this because they traditionally associate the color blue with the sky and their contact with the Divine. Some support a more realistic version that is that the color blue repels mosquitoes and flies. This particular Sephardi tradition is also found in other parts of the world. An example is the city of Safed in Israel.

Λοιπόν, πώς και γιατί αυτή η πόλη οχυρό έγινε μπλε; Ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ισπανικής Reconquista το 1492, με την απομάκρυνση της εβραϊκής κοινότητας από την Ισπανία. Πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Chefchaouen όπου ίδρυσαν τις δικές τους ζωντανές κοινότητες, όπως εκείνη της συνοικίας Andaluz που είναι πολύ γνωστή . Οι νέοι μετανάστες ήταν Εβραίοι Sephardi που πάντα ζωγράφισαν τα κτίρια τους μπλε. Αυτό το έκαναν επειδή παραδοσιακά συσχετίζουν το μπλε χρώμα με τον ουρανό και την επαφή τους με το Θείο.. Μερικοί υποστηρίζουν μια πιο ρεαλιστική εκδοχή ότι δηλαδή το μπλε χρώμα απωθεί τα κουνούπια και τις μύγες. Αυτή η ιδιαίτερη παράδοση των Sephardi βρίσκεται επίσης και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ένα παράδειγμα είναι η πόλη Safed του Ισραήλ.